Misija. Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos, laisvalaikio ir kūrybos poreikius, sudarant sąlygas laisvos, kūrybiškai mąstančios, pilietiškai brandžios, nuolat besimokančios ir atsakingos asmenybės vystymui(si), skatinti kūrybiškumą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis j nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti, suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Vizija. Klubas – vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos, edukacines programas saugi, moderni, nuolat besikeičianti ir siekianti veiklos efektyvumo ir ugdanti jauno žmogaus meninius gebėjimus, kūrybiškumą, mokanti puoselėti tautines vertybes ir tradicijas, padedanti kiekvienam jaunam žmogui tapti sąmoninga asmenybe ir prisitaikyti gyventi konkurencingoje visuomenėje.

Filosofija. Švietimas, socializacija – asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, todėl gerai organizuotas vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas ir laisvalaikio užimtumas yra būtina jaunosios kartos socializavimo(si) sąlyga, o taip pat ir veiksminga nusikalstamumo prevencija. Svarbus jauno žmogaus pasiruošimas sąmoningam ir atsakingam dalyvavimui visuomenės gyvenime (A. Kernytė, 2004).

Vertybės:

Kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti tuo, kuo gali ir nori būti;

Atvirumas kaitai, ieškojimams ir naujovėms;

Atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius, profesionalumo siekimas;

Kūrybiškumas ir iniciatyva;

Pagarba pagrįsti tarpusavio santykiai, geranoriškumas ir supratingumas, demokratiškas valdymas.

Klubas „Klevas“ kviečia:

 • Anglų kalbos būrelis
 • studija „Kūrybinės dirbtuvėlės“
 • Dailės būrelis
 • Vokalinė studija
 • Teatro studija
 • Etninės veiklos būrelis
 • Dizaino studija „Stilius ir mada“

Klubas „Klevas“ vykdo projektines veiklas:

 • Psichologinių ir socialinių paslaugų teikimas vaikų dienos centro ugdytiniams ir jų tėvams
 • Tėvystės įgūdžių ugdymas
 • Kultūrinių renginių organizavimas
 • Išvykos į kultūros įstaigas
 • Ekskursijų ir edukacinių išvykų organizavimas
 • Profesinis orientavimas ir konsultavimas
 • Vasaros poilsio stovyklų organizavimas